ហាង​ទំនិញ MC

ឧបករណ៍​កម្ចាត់​សត្វ​ល្អិត សារ​ធាតុ​គីមី​សម្រាប់​សម្អាត សម្ភារ និង​ឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែ​ទាំ​សួន​ច្បារ

ផ្លែកាំបិត​កាត់ស្មៅ

សម្ភារ និងឧបករណ៍​សម្រាប់​ថែទាំ​សួនច្បារ

$6.00 each
ផ្លែកាំបិត​របស់​យើង​គឺ "​រឹងមាំ​មុតល្អ"។ ល្អបំផុត​សម្រាប់​ការកាត់ស្មៅក្រាស់ៗ។

害虫防治设备

យើង​មាន​ឧបករណ៍​ស្រាល​ធ្ងន់​សម្រាប់​គម្រោង​តូច​ធំគ្រប់​ប្រភេទ

លោក​អ្នក​អាច​ទំនាក់​ទំនង​មក​យើង​ខ្ញុំ​សម្រាប់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​បន្ថែម​អំពី​ផលិតផល!!!
MC Services logo

ទំនាក់ទំនង